สุริยะ ทรงกลด

สุริยะ ทรงกลด

นักเขียน

2527

ปืนประกาศิต

- บทภาพยนตร์