สุรสีห์ ผาธรรม

ชื่อ-สกุล: สุรสีห์ ผาธรรม วันเกิด : 17 มีนาคม 2491 เสียชีวิต: 24 มีนาคม 2566 (75 ปี) การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ : มัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช : สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สุรสีห์ ผาธรรม เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง 2551

นักแสดง

2545

๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

- ครูใหญ่

กํากับการแสดง

2521

ครูบ้านนอก

- ผู้กำกับ
2522

หนองหมาว้อ

- ผู้กำกับ
2523

ลูกแม่มูล

- ผู้กำกับ
2525

ครูดอย

- ผู้กำกับ
2526

ผู้แทนนอกสภา

- ผู้กำกับ
2528

หมอบ้านนอก

- ผู้กำกับ
2529

ราชินีดอกหญ้า

- ผู้กำกับ
2559

มนต์รักขุมคำ

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2553

ครูบ้านนอก บ้านหนองฮีใหญ่

- เรื่อง/บทภาพยนตร์
2559

มนต์รักขุมคำ

- บทภาพยนตร์

นักแสดง