สุรพล ก้องเพชรศักดิ์

โปรดักชั่น

2526

ผู้ใหญ่บ้านกลองยาว

- อำนวยการสร้าง