สุรพงษ์ ศรีเลิศ

โปรดักชั่น

2527

ผู้ใหญ่สิงห์ กำนันเสือ

- ดำเนินงานสร้าง