สุรพงษ์ พินิจค้า

สุรพงษ์ พินิจค้า

กํากับการแสดง

2547

ทวิภพ

- ผู้กำกับ

กํากับการแสดง

2544

ปมไหม

- ผู้กำกับ