สุมทุม บุญเกื้อ

กํากับการแสดง

นักเขียน

2496

ทหารเอกพระบัณฑูร

- บทภาพยนตร์