สุพจน์ มงคล

ช่างภาพ

2527

เสน่ห์สาวใช้

- ถ่ายภาพ