สุจิตต์ วงศ์เทศ

สุจิตต์ วงศ์เทศ

นักเขียน

2523

ขุนเดช

- บทประพันธ์

นักเขียน

2542

ขุนเดช

- บทประพันธ์
2555

ขุนเดช

- บทประพันธ์