สิทธิ สกุล

กํากับการแสดง

2527

อินทรี 4 แคว

- ผู้ช่วยผู้กำกับ