สะอาด คุปตลักษณ์

สะอาด คุปตลักษณ์

อาร์ต

2508

เดือนร้าว

- กำกับศิลป์