สะองค์ สมคิด

สะองค์ สมคิด

นักแสดง

2012

พ่อตาปืนโต

- สมุนของศิลา