สอาด คุปตารักษ์

สอาด คุปตารักษ์

นักแสดง

โปรดักชั่น

2519

ลาวคำหอม (เพชรมหาภัย)

- ดำเนินงานสร้าง
2526

กระเบนธง

- ดำเนินงานสร้าง