สวัสดิ์ แก่สำราญ

สวัสดิ์ แก่สำราญ

อาร์ต

2500

โรงแรมนรก

- กำกับศิลป์
2504

แพรดำ

- กำกับศิลป์
2507

น้ำตาลไม่หวาน

- กำกับศิลป์