สล้าง ศราภัยวนิช

สล้าง ศราภัยวนิช

ช่างภาพ

2513

คมแฝก

- ถ่ายภาพ