สมโพธิ มุกดาประกร

สมโพธิ มุกดาประกร

นักเขียน

2495

เจดีย์หัก

- บทภาพยนตร์