สมเชษฐ เตียงสกุล

สมเชษฐ เตียงสกุล

โปรดักชั่น

2514

เทพบุตรจอมโกง

- อำนวยการสร้าง