สมภพ โกวิทย์ดำรงค์

โปรดักชั่น

2526

คำสั่งเสือ

- ดำเนินงานสร้าง