สมจิตต์ ดวงกมล

โปรดักชั่น

2527

ไอ้จอมเก

- อำนวยการสร้าง