ศ. โรภาส

ศ. โรภาส

นักเขียน

2495

บึงสามพัน

- บทประพันธ์