ศ. พรหมมาศ

ศ. พรหมมาศ

นักเขียน

2495

บึงสามพัน

- บทประพันธ์