ศุภฤกษ์ ยุกตะทัต

ศุภฤกษ์ ยุกตะทัต

โปรดักชั่น

2521

ขุนทะเล

- อำนวยการสร้าง
2525

เทพบุตรข้างถนน

- ดำเนินงานสร้าง