ศุภณี ธรรมเที่ยงสัตย์

นักแสดง

2499

เคหาสน์สีแดง

- ด.ญ. ดาริกา