ศุภชัย เธียรอนันต์

นักแสดง

2018

สังข์ทอง

- ท้าวพญานาคราช
2018

สายโลหิต

- พระยารัตนาธิเบศร์
2012

ไชยเชษฐ์

- ราชาธรรมมิกราช
2002

พิกุลทอง

- กษัตริย์สังข์ศิลป์ชัย