ศิวาพร สุยสว่าง

โปรดักชั่น

2513

ไอ้สู้

- อำนวยการสร้าง