ศิราณี ศรีเชื้อ

โปรดักชั่น

2533

สวรรค์ชั้น 7

- อำนวยการสร้าง