ศักดา ธุระตา

ศักดา ธุระตา

นักแสดง

2015

เจ้าสาวของอานนท์

- ช่าง 3 (นักแสดงสมทบ)