ศศิษาราม

นักเขียน

2531

ตัณหาเถื่อน

- บทประพันธ์