วิ วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล

วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล ชื่อเล่น วิ เกิดวันที่ 25 มกราคม 2527 ด้านการศึกษา ป.ตรี คณะรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) ม.รามคำแหง