วิษณุ นาคสู่สุข 

โปรดักชั่น

2527

ปลาบู่ทอง

- อำนวยการสร้าง