วิมล วัฒนธรรม

วิมล วัฒนธรรม

ช่างภาพ

2494

สิงห์สังหาร

- ถ่ายภาพ
2496

ตรางดวงใจ

- ถ่ายภาพ