วิบูลย์ศิริ คงพูล

วิบูลย์ศิริ คงพูล ด้านการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

นักแสดง

2550

บ้านผีสิง

- ผุสรัตน์