วรพจน์ นิ่มวิจิตร

วรพจน์ นิ่มวิจิตร ด้านการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

นักแสดง

2550

บ้านผีสิง

- หมอวสันต์