วชิรนทร์

วชิรนทร์

โปรดักชั่น

2505

ยอดขวัญจิต

- อำนวยการสร้าง
2507

อรทัยใจเพชร

- อำนวยการสร้าง