ลักษณาวดี

นักเขียน

2512

สายใจ

- บทประพันธ์
2524

สายใจ

- บทประพันธ์

นักเขียน

2526

เลือดขัตติยา

- บทประพันธ์