ลมุน สิกขันฑกสมิต

นักแสดง

2506

คมพยาบาท

- คุณหญิง