รุ่งนภา กิตติวัฒน์

รุ่งนภา กิตติวัฒน์

นักแสดง

2557

ทรายสีเพลิง

- แอนน์ (แม่ของฌาณ)
2550

ดั่งดวงหฤทัย

- (รับเชิญ)
2548

หักเหลี่ยมรัก

- (นักแสดงสมทบ)
2547

ชุมทางรัก

- นิลวรรณ