รัศมี จันทวิโรจน์

รัศมี จันทวิโรจน์

โปรดักชั่น

2496

ดรรชนีนาง

- อำนวยการสร้าง