รังสี รุ่งรัศมี

รังสี รุ่งรัศมี

ช่างภาพ

2522

ปลาบู่ทอง

- ถ่ายภาพ