รวิสรา บูรณะปฏิมากร

รวิสรา บูรณะปฏิมากร

นักแสดง

2012

หมูแดง

- โรจนา (เด็ก)