มินท์ธิตา งามทรัพย์มณี

มินท์ธิตา งามทรัพย์มณี

นักแสดง

นักแสดง

2017

ทรายย้อมสี

- ปราณีต / ณีต
2012

มณีแดนสรวง

- นางราคะ (รับเชิญ)