มาเรีย จาง

มาเรีย จาง

นักแสดง

2504

เรือนแพ

- เพ็ญ