มงคล โสภาพินิตนนท์

มงคล โสภาพินิตนนท์

นักแสดง

2551

หวานขม

- โป้ (เพื่อน)