ภูวนารถ โบว์วงศ์ประเสริฐ

โปรดักชั่น

2522

แผ่นเสียงตกร่อง

- ดำเนินงานสร้าง