ภัสราวรรณ ทรงพีระพัฒน์

ภัสราวรรณ ทรงพีระพัฒน์

นักแสดง

2565

Love เลย 101

- ตัวประกัน (รับเชิญ)