พเยีย มาเทว

โปรดักชั่น

2525

คนึงหา

- อำนวยการสร้าง