พูนพิศ อมาตยกุล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล เกิด 4 มิถุนายน 2480 เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เป็นนักวิชาการสาขาดนตรีวิทยา และเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พูนพิศ อมาตยกุล หรือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เกิดที่อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนที่ 4 ของร้อยโทพิศ และนางประเทือง เจริญเติบโตอยู่ในวัง และเป็นมหาดเล็กของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี เป็นเวลากว่า 30 ปี ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศ์และเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีไทยมาจากในวัง การศึกษากับรางวัล จบแพทย์จากศิริราชเมื่อปี พุทธศักราช 2505 รับใบประกาศนียบัตร์ชั้นสูงหลังปริญญา สาขาหู คอ จมูก Univ.of Pennsylvania ในปีพุทธศักราช 2508 M.A. Communication Disorders , Temple University, U.S.A ในปีพุทธศักราช 2511 จบปริญญาโทสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย จากประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วกลับมาทำงานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อปี 2511 อนุมัติบัตร (พ.บ.,อ.ว.) โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา ในปีพุทธศักราช 2515 ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุริยางคศิลป์ ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในปีพุทธศักราช 2537 ได้เป็นศาสตราจารย์ ระดับ 10 (ดุริยางคศาสตร์) และ รองศาสตราจารย์ ระดับ 10 (แพทยศาสตร์) ในปีพุทธศักราช 2540 ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์(Communication Disorders) มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพุทธศักราช 2545