พิศ คล้ายงาม

พิศ คล้ายงาม

นักแสดง

2532

ผลุบโผล่

- (รับเชิญ)