พายอาร์ พัณณิน ชาญมนูญ

พัณณิน ชาญมนูญ ชื่อเล่น พายอาร์ เกิดวันที่ 3 มีนาคม 2541 การศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์