พันธ์ชนกชนม์ พันธ์สังข์

พันธ์ชนกชนม์ พันธ์สังข์

นักแสดง

2022

ฟ้าเพียงดิน

- เทวราช (เด็ก)
2023

พนมนาคา

- วันเนตร
2021

วันทอง

- กุมารทอง