พวงพยอม

พวงพยอม

นักแสดง

นักเขียน

2508

รอยร้าว

- บทประพันธ์